Management Team

PRINCIPAL

Mr. Vikram Yadav RPS Rewari

Dean

Mr. Rakesh Vashishtha RPS Rewari

Coordinator

Er. Sarpeet Kaur RPS Rewari

Senior Wing H.O.D

Mrs. Suman RPS Rewari

Secondary Wing H.O.D

Mr. Naresh Yadav RPS Rewari

Middle Wing H.O.D

Mrs. Sunita Yadav RPS Rewari

Primary Wing H.O.D

Mrs. Anju Yadav RPS Rewari